Trường THCS PHỔ THUẬN
Trường THCS PHỔ THUẬN
Đức Phổ - Quảng Ngãi
Điện thoại: 0553972159 - Email: c2phothuan.quangngai@moet.edu.vn
20:30 EDT Thứ bảy, 20/04/2019
RSS

Liên kết website

Quảng cáo
Bộ GD&ĐT
Thi toán online

Thống kê

Đang truy cậpĐang truy cập : 56


Hôm nayHôm nay : 338

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 8959

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 325651

Trang nhất » Tin tức » KẾ HOẠCH NĂM

SƠ KẾT HỌC KỲ I NĂM HOC 2015-2016 SƠ KẾT HỌC KỲ I NĂM HOC 2015-2016 Vì sự phát triển của giáo dục Vì sự phát triển của giáo dục SƠ KẾT HỌC KỲ I NĂM HOC 2015-2016 LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2017-2018 Vì sự phát triển của giáo dục Vì sự phát triển của giáo dục SƠ KẾT HỌC KỲ I NĂM HOC 2015-2016 Vì sự phát triển của giáo dục SƠ KẾT HỌC KỲ I NĂM HOC 2015-2016 SƠ KẾT HỌC KỲ I NĂM HOC 2017-2018 TAP THE CBGV 2017-2018 Vì sự phát triển của giáo dục SƠ KẾT HỌC KỲ I NĂM HOC 2015-2016

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN VH CON NGƯỜI

Thứ bảy - 15/04/2017 02:51
  PHÒNG GD& ĐT ĐỨC PHỔ    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS PHỔ THUẬN                Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
 
 
 

Số:       /KH-THCS                                     Phổ Thuận, ngày 15  tháng 4 năm 2017
 
KẾ HOẠCH
Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Quảng Ngãi đáp ứng yêu cầu đổi mới, hội nhập và phát triển bền vững
 
Căn cứ kế hoạch số 225/KH-PGD ĐT, ngày 12 tháng 4 năm 2017 về việc Triển khai thực hiện Quyết định số 244/QĐ-UBND ngày 21/02/2017 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về “xây dựng và phát triển văn hóa, con người Quảng Ngãi đáp ứng yêu cầu đổi mới, hội nhập và phát triển bền vững”
Trường THCS Phổ Thuận xây dựng kế hoạch, lộ trình triển khai thực hiện với những nội dung cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
Làm cho toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nhận thức đầy đủ, sâu sắc Nghị quyết 03-NQ/TU của Tỉnh ủy Quảng Ngãi. Qua đó tạo sự chuyển biến nhận thức, đổi mới tư duy trong công tác quản lý, trong hoạt động dạy và học nhằm xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam nói chung, con người Quảng Ngãi nói riêng, cổ vũ, động viên tinh thần cán bộ, giáo viên, nhân viên trong ngành nêu cao vai trò trách nhiệm, tích cực tham gia xây dựng con người Quảng Ngãi phát triển toàn diện, huy động mọi nguồn lực xã hội tham gia đầu tư phát giáo dục và đào tạo, hoàn thành tốt các chỉ tiêu và nhiệm vụ được giao.
2. Yêu cầu
- Trường có trách nhiệm chủ động phối hợp với các bộ phận và đoàn thể để tổ chức cho cán bộ giáo viên, nhân viên tham gia học tập, quán triệt Nghị quyết 03-NQ/TU ngày 19/10/2016 của Tỉnh ủy Quảng Ngãi một cách nghiêm túc và đảm bảo thời gian quy định.
- Việc triển khai học tập, quán triệt, tuyên truyền, phổ biến các nghị quyết phải được thực hiện một cách nghiêm túc, sát với thực tiễn ở địa phương và phù hợp với đặc thù của trường.
 
 
 
II. CHỈ TIÊU CHỦ YẾU ĐẾN NĂM 2020
1. Phấn đấu thực hiện trường đạt chuẩn văn hóa, 96% gia đình cán bộ, giáo viên, nhân viên trong ngành đạt gia đình văn hóa.
2. Trường đạt chuẩn PCGD THCS, đi học đúng độ tuổi 100%.
III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU
 1. Đẩy mạnh, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền
- Quán triệt sâu sắc các mục tiêu, quan điểm Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 Hội nghị lần thứ chín Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI). Nâng cao nhận thức, đổi mới tư duy của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh về хâу dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.
- Tập trung tuyên truyền, giáo dục cho học sinh lối sống “Mỗi người vì mọi người, mọi người vì mỗi người”; phê phán tính ích kỷ, hẹp hòi, khuyến khích tinh thần cống hiến, sáng tạo vì cộng đồng; đức tính tự trọng, tự chủ, có trách nhiệm đối với bản thân, gia đình và xã hội.
- Tuyên truyền, phổ biến trong đội ngũ cán bộ, giáo viên và nhân viên trong ngành về đạo đức công vụ, chống các hành vi quan liêu, tham nhũng, tiêu cực, thiếu trách nhiệm; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ; nêu cao tinh thần học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
2. Phát huy vai trò của giáo dục trong xây dựng và phát triển văn hóa; cải thiện tầm vóc, thể lực con người Quảng Ngãi, đáp ứng yêu cầu đổi mới
- Triển khai có hiệu quả Chương trình hành động của Huyện ủy về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo nhằm bồi dưỡng tri thức, trong đó ưu tiên định hướng nghề nghiệp, giáo dục kỹ năng sống cho học sinh.
- Coi trọng xây dựng xã hội học tập, nâng cao trí lực, bồi dưỡng tri thức, giáo dục nhân cách, đạo đức, lối sống, thẩm mỹ, kiến thức pháp luật, ý thức công dân; tạo môi trường, điều kiện thuận lợi để mỗi cá nhân rèn luyện đạo đức, nâng cao hiểu biết, hoàn thiện nhân cách, thực hiện quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, đáp ứng yêu cầu của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, hội nhập quốc tế, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
- Xây dựng các bài giảng chuyên đề về lịch sử, văn hóa, nghệ thuật truyền thống của địa phương và các cộng đồng dân cư trên địa bàn xã nhằm giáo dục truyền thống lịch Sử văn hóa dân tộc, địa phương đưa vào giảng dạy trong nhà trường.
- Nâng cao chất lượng giờ học thể dục thể thao chính khóa; tổ chức các hoạt động thể dục thể thao ngoại khóa, hướng dẫn học sinh tự tập luyện thể dục thể thao để tăng cường thể lực, chiều cao thân thể nhằm từng bước nâng cao chất lượng giống nòi, tầm vóc, thể lực con người Quảng Ngãi. Nâng cao chất lượng chăm sóc chăm sóc sức khỏe học đường, giảm tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng.
- Thực hiện có hiệu quả các cơ chế, chính sách trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo.
3. Phát triển đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức ngành giáo dục và đào tạo
- Xây dựng đội ngũ nhà giáo có phẩm chất đạo đức, tận tụy, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân; nêu cao tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong việc thực hiện nghiêm túc Quy định số 55-QĐ/TW ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị về tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên.
- Triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 17-CT/TU ngày 16/11/2012 của Tỉnh ủy về phát huy dân chủ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân của cán bộ, đảng viên đến từng cán bộ, giáo viên, nhân viên trong ngành; Chỉ thị số 31-CT/TU ngày 13/6/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chủ trương không dùng rượu, bia trong buổi trưa của các ngày làm việc; Quyết định số 306-QĐ/TU ngày 25/5/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi ban hành Quy định trách nhiệm và xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu cơ quan, đơn vị thuộc diện Ban Thường Vụ Tỉnh ủy quản lý trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; Quyết định số 20/2013/QĐ-UBND ngày 07/5/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định một số biện pháp chẩn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính của tỉnh Quảng Ngãi; trên cơ sở đó, đề ra các giải pháp, biện pháp tiếp tục thực hiện có hiệu quả và định kỳ báo cáo về UBND tỉnh theo quy định.
- Gắn việc thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối Sống, những biểu hiện “tự diễn biến, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và thực hiện Chỉ thị 05-CT/BCT ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên trong toàn ngành.
4. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động văn hóa
- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục để nâng cao hiểu biết cho học sinh về truyền thống lịch sử và giá trị các di sản văn hóa của địa phương. Định kỳ hàng tháng, quý, nhân các sự kiện chính trị, ngày lễ, tết, ... lồng ghép tổ chức các hoạt động chăm sóc di tích, tham quan dã ngoại tại các khu di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh của địa phương như “Cây di sản Việt nam” ở thôn Thanh Bình; “Liên Trì dục nguyệt” ở thôn Mỹ Thuận.
- Chủ động phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin huyện để được giới thiệu, hướng dẫn khi tham quan Nhà lưu niệm đồng chí Nguyễn Nghiêm, Nhà lưu niệm đồng chí Phạm Xuân Hòa, Bệnh xá Đặng Thùy Trâm, Nhà trưng bày truyền thống huyện và các di tích lịch sử - văn hóa khác trên địa bàn.
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
- Các đoàn thể; các Tổ xây dựng kế hoạch chi tiết, triển khai phù hợp với tình hình, điều kiện cụ thể của trường, địa phương, tập trung chỉ đạo, tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện và bảo đảm thực hiện hiệu quả các nội dung của kế hoạch này.
Lộ trình thực hiện: từ 2017 đến 2020.
- Định kỳ gửi báo cáo cho lãnh đạo trước ngày 20 tháng 11 hằng năm để tổng hợp gửi báo cáo cho Phòng GD-ĐT ngày 30 tháng 11 hàng năm./.
Nơi nhận:                                                             HIỆU TRƯỞNG
- Phòng GD&ĐT;
- Lưu: VT.

Tác giả bài viết: Đặng Đình Thảo

Nguồn tin: THCS PHỎ THUAN

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Tin cùng chuyên mục

Thành viên

Tin mới nhất

Hình ảnh tiêu biểu

  • TAP THE SU PHAM TRUONG
  • Hạ Long
  • slide1_1.jpg
  • slide2_2.jpg
  • LÊ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2017-2018

Lời hay ý đẹp

Đừng phấn đấu để thành công mà hãy phấn đấu để mình có ích.

Hỗ trợ khách hàng