Trường THCS PHỔ THUẬN
Trường THCS PHỔ THUẬN
Đức Phổ - Quảng Ngãi
Điện thoại: 0553972159 - Email: c2phothuan.quangngai@moet.edu.vn
09:58 EDT Thứ sáu, 26/04/2019
RSS

Liên kết website

Quảng cáo
Bộ GD&ĐT
Thi toán online

Thống kê

Đang truy cậpĐang truy cập : 12


Hôm nayHôm nay : 331

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 11418

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 328110

Trang nhất » Tin tức » QUY CHẾ

Vì sự phát triển của giáo dục LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2017-2018 Vì sự phát triển của giáo dục SƠ KẾT HỌC KỲ I NĂM HOC 2015-2016 Vì sự phát triển của giáo dục TAP THE CBGV 2017-2018 Vì sự phát triển của giáo dục Vì sự phát triển của giáo dục SƠ KẾT HỌC KỲ I NĂM HOC 2017-2018 SƠ KẾT HỌC KỲ I NĂM HOC 2015-2016 SƠ KẾT HỌC KỲ I NĂM HOC 2015-2016 SƠ KẾT HỌC KỲ I NĂM HOC 2015-2016 Vì sự phát triển của giáo dục SƠ KẾT HỌC KỲ I NĂM HOC 2015-2016 SƠ KẾT HỌC KỲ I NĂM HOC 2015-2016

QUYCHẾ SỬ DỤNG TÀI SẢN CÔNG TRƯỜNG THCS PHỔ THUẬN

Thứ ba - 20/12/2016 19:15
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG THCS PHỔ THUẬN

 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
          Số:      /QĐ-THCS Phổ Thuận, ngày 15  tháng 12 năm 2016
 
 
QUYẾT ĐỊNH
Ban hành quy chế quản lý, sử dụng tài sản công
trong Trường THCS Phổ thuận
 
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS PHỔ THUẬN
 
Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước;
Căn cứ Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý sử dụng tài sản nhà nước;
Căn cứ Quyết định số 58/2015/QĐ-TTg ngày 17/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc Quy định tiêu chuẩn, định mức, chế độ quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập;
Căn cứ Thông tư số 245/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 của Bộ Tài chính quy định thực hiện một số nội dung của Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước;
Căn cứ Thông tư số 09/2012/TT-BTC ngày 19/01/2012 về việc sửa đổi bổ sung Thông tư số 245/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 của Bộ Tài chính; Thông tư số 89/2010/TT-BTC ngày 16/6/2010 hướng Hướng dẫn chế độ báo cáo công khai quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức được giao quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước;
Căn cứ Thông tư số 162/2014/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2014 của Bộ Tài chính quy định chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản cố định trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức có sử dụng ngân sách nhà nước;
Căn cứ Quyết định số 40/2013/QĐ-UBND ngày 30 tháng 8 năm 2013 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định phân cấp quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc tỉnh quản lý ban hành theo Quyết định số 23/2010/QĐ-UBND ngày 11 tháng 10 năm 2010 của UBND tỉnh;
Xét đề nghị của các bộ phận trong nhà trường,
 
 
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy chế quản lý, sử dụng tài sản công trong Trường THCS Phổ Thuận’’.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Các ông (bà) cán bộ, nhân viên và người lao động trong Trường THCS Phổ Thuận và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
 Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu: VT.
HIỆU TRƯỞNG


 
 
 
 
 

   PHÒNG GD& ĐT ĐỨC PHỔ        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS PHỔ THUẬN                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
QUY CHẾ
QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TÀI SẢN CÔNG TRƯỜNG THCS PHỔ THUẬN
(Ban hành kèm theo Quyết định số       /QĐ-THCS, ngày 16 /12/2016
của Trường THCS Phổ Thuận)
 
 
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng
1. Quy chế này quy định việc quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại Trường THCS Phổ Thuận.
2. Tài sản nhà nước quy định trong quy chế này bao gồm:
a) Các trang, thiết bị; dụng cụ, phương tiện làm việc;
b) Phương tiện vận tải, thiết bị truyền dẫn;
c) Tài sản vô hình;
d) Các tài sản khác.
3. Đối tượng áp dụng
a)   Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, các tổ trưởng ;
b)  Giáo viên, nhân viên ; 
c)  Học sinh.
Điều 2. Mục đích xây dựng quy chế
1. Tạo quyền chủ động trong quản lý và sử dụng tài sản cho các cán bộ, viên chức trong cơ quan;
2. Tạo quyền chủ động cho cán bộ, viên chức trong cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao;
3. Sử dụng tài sản đúng định mức, mục đích và có hiệu quả;
4. Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong việc sử dụng tài sản.
Điều 3. Nguyên tắc thực hiện
1. Mọi tài sản đều được giao, đồng thời gắn với trách nhiệm đối với cơ quan, đơn vị và từng cán bộ, viên chức trong việc quản lý, sử dụng tài sản.
2. Công tác đầu tư, trang bị, bảo vệ, sửa chữa tài sản phải có hồ sơ và sử dụng đúng mục đích, tiêu chuẩn, định mức, chế độ, đảm bảo công bằng, hiệu quả và tiết kiệm.
3. Phải phù hợp với hoạt động của cơ quan, đơn vị.
4. Tài sản phải được hạch toán đầy đủ về hiện vật và giá trị theo quy định của pháp luật. Việc xác định giá trị tài sản trong quan hệ mua, bán, thanh lý hoặc trong các giao dịch khác được thực hiện theo cơ chế thị trường, (trừ trường hợp pháp luật có quy định khác).
5. Việc quản lý và sử dụng tài sản được thực hiện công khai, minh bạch. Mọi hành vi vi phạm chế độ quản lý, sử dụng tài sản nhà nước phải xử lý theo quy định của pháp luật.
Điều 4. Nguồn kinh phí thực hiện
1. Nguồn kinh phí quản lý được Phòng GD&ĐT giao hàng năm để thực hiện chế độ tự chủ theo biên chế và định mức phục vụ cho hoạt động thường xuyên của cơ quan, đơn vị;
2. Các khoản phí, lệ phí được trích lại theo chế độ quy định để đảm bảo hoạt động của bộ máy thu phí, lệ phí theo quy định của cấp có thẩm quyền;
3. Các khoản thu hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.
Điều 5. Quyền, nghĩa vụ của cán bộ, viên chức được giao quản lý, sử dụng tài sản nhà nước
1. Cán bộ, viên chức được giao quản lý, sử dụng tài sản nhà nước có quyền sau đây:
a) Sử dụng tài sản phục vụ cho hoạt động chuyên môn, nhiệm vụ được giao;
b) Được Nhà nước bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp;
c) Khiếu nại, khởi kiện theo quy định của pháp luật.
2. Cán bộ, công chức được giao quản lý, sử dụng tài sản nhà nước có nghĩa vụ sau đây:
a) Sử dụng tài sản đúng mục đích, chế độ, đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm;
b) Bảo vệ, giữ gìn tài sản được giao; trường hợp tài sản bị hư hỏng hoặc bị mất phải kịp thời báo cáo cho người có trách nhiệm để giải quyết;
c) Thực hiện kê khai, đăng ký, kiểm kê, báo cáo tài sản về hiện vật và giá trị theo đúng quy định của pháp luật;
d) Kiểm tra định kỳ (hoặc theo yêu cầu) việc quản lý, sử dụng tài sản tại các cơ quan để báo cáo các cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.
e) Bảo vệ tài sản chung cũng như tài sản được giao trực tiếp quản lý, sử dụng.
 
 Chương II
NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ
Mục 1
MUA SẮM TÀI SẢN
Điều 6. Mua sắm tài sản
1. Thực hiện việc mua sắm tài sản, công cụ dụng cụ đảm bảo đủ, đúng với nhu cầu để thực hiện chức năng và nhiệm vụ được giao.
2. Việc mua sắm tài sản phải bảo đảm tính đồng bộ, tiêu chuẩn, định mức do Nhà nước quy định, phù hợp với khả năng cân đối kinh phí và theo kế hoạch mua sắm tài sản được phê duyệt hàng năm. Khi mua sắm tài sản phải thông qua Hội đồng thẩm định giá (nếu có) về mua sắm tài sản của cơ quan.
Tiêu chuẩn, định mức sử dụng các trang thiết bị và phương tiện làm việc cụ thể theo Quyết định số 58/2015/QĐ-TTg ngày 17/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ. 
Điều 7. Tổ chức thực hiện việc mua sắm tài sản
1. Hàng năm giao cán bộ kế toán, tổ bộ môn,… tham mưu, căn cứ vào thực trạng trang thiết bị hiện có và nhu cầu thực tế, định mức tiêu chuẩn sử dụng của từng loại tài sản do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quy định để xác định nhu cầu mua sắm, gửi báo cáo tổng hợp, xây dựng kế hoạch mua sắm tài sản trình cấp thẩm quyền phê duyệt.
2. Việc mua sắm tài sản phải thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng cơ bản, pháp luật về đấu thầu và các quy định khác có liên quan.
3. Có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện việc mua sắm tài sản theo kế hoạch đã được phê duyệt.
 Mục 2
QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TÀI SẢN
Điều 8. Quản lý tài sản
1.Hiệu trưởng, cán bộ, công chức, viên chức có trách nhiệm tổ chức quản lý tài sản tại cơ quan, khi giao nhận tài sản cho và nhận phải ký vào biên bản bàn giao tài sản và chịu trách nhiệm quản lý các tài sản đó theo quy định của pháp luật.
2. Cán bộ được giao phụ trách có trách nhiệm mở sổ theo dõi tài sản theo trình tự thời gian, số lượng, giá trị phù hợp quy định của pháp luật và lập hồ sơ, quản lý, lưu trữ hồ sơ tài sản theo quy định; hồ sơ tài sản bao gồm:
a) Hồ sơ liên quan đến việc hình thành, biến động tài sản theo quy định của pháp luật;
b) Báo cáo kê khai, báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản nhà nước;
c) Cơ sở dữ liệu về tài sản nhà nước.
Điều 9. Sử dụng tài sản
1. Các tài sản được giao cho lãnh đạo, các cán bộ, viên chức có trách nhiệm bảo quản, giữ gìn và đảm bảo sử dụng tài sản lâu bền, tiết kiệm, có hiệu quả; không được tự ý trao đổi, buôn bán và sử dụng tài sản vào các mục đích trái với quy định.
2. Trong quá trình sử dụng tài sản phải thực hiện bảo dưỡng, sửa chữa theo đúng chế độ và tiêu chuẩn kỹ thuật do Nhà nước quy định. Khi phát sinh nhu cầu sửa chữa, bảo dưỡng tài sản phải có đề xuất bằng văn bản gửi Hiệu trưởng, …. Khi kiểm tra phải có biên bản kiểm tra tình trạng hư hỏng. Vật tư sửa chữa, thay thế phải được báo giá và thông qua Hội đồng thẩm định giá (nếu có) của cơ quan trước khi cho sửa chữa. Chi phí bảo dưỡng, sửa chữa thường xuyên tài sản sử dụng từ nguồn kinh phí được giao hàng năm theo chế độ quy định. Hàng năm cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch sửa chữa trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.
3/ Sử dụng các tài sản cụ thể:
a. Quản lý về đất đai:
- Căn cứ hồ sơ, sơ đồ và biên bản giao đất của Xã. Phải được quản lý chặt chẽ, an toàn tuyệt đối, đảm bảo phù hợp giữa thực tế và hồ sơ giao quyền sử dụng đất, nếu có chênh lệch giữa thực tế và hồ sơ, sơ đồ, sổ sách, thì bộ phận quản lý CSVC của Trường có trách nhiệm báo cáo với Hiệu trưởng về số liệu chênh lệch và đề xuất biện pháp xử lý; trường hợp bị chiếm dụng, chiếm đoạt, sử dụng không đúng qui định hoặc các vi phạm khác về pháp luật đất đai, nhà cửa, vật kiến trúc. Thì bộ phận quản lý CSVC của nhà Trường phải chủ động đề xuất biện pháp xử lý trình Hiệu trưởng xử lý hoặc báo báo với cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc cơ quan bảo vệ pháp luật xử lý kịp thời.
- Nhà cửa, vật kiến trúc phải được quản lý, sử dụng phù hợp với công dụng thiết kế, phù hợp với định mức tiêu chuẩn; nếu có nhu cầu thay đổi so với thiết kế thì phải được sự đồng ý bằng văn bản của cấp có thẩm quyền trước khi thực hiện.
b/ Quản lý thiết bị công nghệ thông tin:
Thiết bị công nghệ thông tin phải được kết nối thống nhất và quản lý trong hệ thống, có sự phân định rõ trách nhiệm quản lý cụ thể gắn với thực tế sử dụng.
- Phòng máy chủ, hệ thống mạng, hệ thống phần mềm và các phòng máy chuyên dụng về công nghệ thông tin do Bộ phận Công nghệ thông tin quản lý. Việc sử dụng mạng vào công việc tham khảo phục vụ co công tác chuyên môn được thủ trương đơn vị khuyến khích và phê duyệt.
- Các máy giao trực tiếp cho văn thư, kế toán, Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng và máy dùng chung cho việc truy cập Internet cho giáo viên, máy ở thư viện được cá nhân trực tiếp được quản lý, sử dụng.
c. Bảo quản và sử dụng phòng thực hành và các máy móc chuyên dụng:
 - Các tài sản, trang thiết bị nội thất và máy móc chuyên dụng (như máy photo) phải có hướng dẫn, nội qui sử dụng, bảo quản và phân công trách nhiệm cụ thể cho từng người quản lý và có sổ nhật ký theo dõi sử dụng, sửa chữa. Đối với các thiết bị kỹ thuật cao, phải có nội qui sử dụng thiết bị kèm theo từng máy; các phòng thí nghiệm có sử dụng hóa chất, có độ nguy hiểm cao, tại các phòng thí nghiệm phải có phương tiện phòng hộ theo qui định, nhân viên quản lý phải hướng dẫn học sinh và mọi người khi làm thí nghiệm đảm bảo các điều kiện an toàn và thường xuyên kiểm tra việc thực hiện.
 - Đối với các loại hóa chất độc hại gắn với việc sử dụng phải sử dụng tài sản phải bảo quản nghiêm ngặt; phải đảm bảo đúng qui định và qui chế quản lý hóa chất độc hại  mà nhà nước đã ban hành. Tại nơi sử dụng phải treo biển qui trình vận hành, sử dụng phải có biển báo nguy hiểm, phòng cháy, chữa cháy.
d. Quản lý, sử dụng cây xanh, sân chơi
           Trưởng ban Văn thể - Lao động kết hợp với tổng phụ trách đội lên kế hoạch trồng cây, chăm sóc hoa kiểng trong nhà trường và phân công trách nhiệm quản lý.
e. Hê thống cấp thoát nước, hệ thống điện, hệ thống phòng cháy chữa cháy, giao cho ban Văn thể - Lao động kết hợp với tổ trưởng văn phòng theo dõi thực hiện. Khi hư thì lên kế hoạch để sửa chữa.
 g. Quản lý, sử dụng thiết bị văn phòng
 Tổ trưởng văn phòng có trách nhiệm quản lý, theo dõi các bộ phận sử dụng thiết bị ở văn phòng có hư thì báo ngay với người có trách nhiệm để có kế hoạch sửa chữa kịp phục vụ cho công tác chuyên môn của từng bộ phận có liên quan.
 h. Quản lý, sử dụng thư viện
- Phó hiệu trưởng theo dõi nhắc nhở giáo viên thư viện thực hiện việc quản lý cập nhật sách, thiết bị vào phần mền quản lý thư viện.
- Cán bộ phụ trách thư viện thực hiện lịch mở cửa thư viện để phục vụ bạn đọc, giới thiệu sách theo chủ đề, thường xuyên lau chùi, sắp xếp, bổ sung lại các quyển sách đã bị hư, cũ.
 i. Quản lý, sử dụng thiết bị đồ dùng dạy học dùng chung
 Bộ phận thiết bị có kế hoạch tổ chức đua sử dụng đồ dùng dạy học, kiểm tra việc giáo viên sử dụng đồ dùng dạy học. Thường xuyên lau chùi, kiểm tra các thiết bị bị hỏng để có kế hoạch sửa chữa hay mua mới để bổ sung cho việc giảng dạy của nhà trường.
k. Cơ sở vật chất ở lớp học
Bảng, quạt, bóng đèn điện, cửa kính, ảnh Bác và các câu khẩu hiệu… được giáo viên chủ nhiệm lớp và học sinh phân công bảo quản. Nếu để xảy ra mất, hư hỏng phải bồi thường theo gia hiện tại.
Nói chung trường hợp xảy ra hư hỏng, mất mát hoặc phát hiện tài sản bị mất hoặc có dấu hiệu bất thường, đơn vị, bộ phận, tổ, lớp hoặc cá nhân có liên quan phải giữ nguyên hiện trường và báo ngay cho bộ phận bảo vệ, hoặc công an nơi gần nhất và báo cáo ngay cho thủ trưởng đơn vị (Hiệu trưởng) xem xét, xử lý theo qui định.
Điều 10. Tính hao mòn, hạch toán tài sản cố định
1. Giao cán bộ phụ trách tài sản tính hao mòn theo chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản cố định theo quy định (trừ tài sản là giá trị quyền sử dụng đất, tài sản đặc biệt và các tài sản pháp luật có quy định khác).
2. Việc tính hao mòn tài sản cố định phải được theo dõi trên sổ quản lý tài sản và được hạch toán hao mòn theo quy định về chế độ kế toán hiện hành.
Điều 11. Kiểm kê, báo cáo tài sản nhà nước
1. Hàng quý cán bộ phụ trách thực hiện kiểm kê tài sản nhà nước được giao quản lý, sử dụng và báo cáo với cơ quan quản lý cấp trên khi có yêu cầu.
2. Công tác báo cáo thực hiện theo Điều 32, 33, 34 Nghị định 52/2009/NĐ-CP của Chính phủ.
3. Các tài sản phải công khai việc mua sắm, quản lý và sử dụng. Biểu mẫu, thời gian thực hiện công khai quy định tại Điều 6 Thông tư số 89/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính. Định kỳ hàng năm, chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày kết thúc năm dương lịch, phải thực hiện báo cáo công khai tài sản (đồng thời báo có Phòng Giáo dục và Đào tạo tổng hợp chung báo cáo của toàn huyện) gửi Phòng Giáo dục và Đào tạo, UBND huyện phê duyệt, nội dung của báo cáo bao gồm:
- Tình hình triển khai thực hiện công khai quy chế về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước;
- Kết quả xử lý các sai phạm trong quản lý, sử dụng tài sản nhà nước;
- Tổng hợp việc xử lý các chất vấn (nếu có) về công khai quản lý, sử dụng tài sản nhà nước phát sinh tại cơ quan;
- Kiến nghị và đề xuất nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật, nâng cao hiệu quả công tác công khai quản lý, sử dụng tài sản nhà nước.
Mục 3
Xử lý tài sản
Điều 12. Thanh lý tài sản
1. Khi phát sinh thanh lý tài sản, Hiệu trưởng nhà trường chỉ đạo cán bộ, viên chức lập hồ sơ gửi Phòng Giáo Giáo dục và Đào tạo, UBND huyện xem xét, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.
2. Thực hiện thanh lý tài sản trong các trường hợp sau:
- Đã sử dụng vượt quá thời hạn sử dụng theo chế độ mà không thể tiếp tục sử dụng.
- Bị hư hỏng không thể sử dụng được nữa hoặc việc sửa chữa không đem lại hiệu quả.
3. Trình tự, thủ tục thanh lý tài sản thực hiện theo Điều 28 Nghị định 52/2008/NĐ-CP của Chính phủ.
4. Tiền thu từ thanh lý tài sản sau khi trừ đi các chi phí có liên quan đến việc thanh lý tài sản (nếu có) được nộp vào ngân sách nhà nước.
Điều 13. Điều chuyển, thu hồi tài sản
1. Khi phát sinh các trường hợp liên quan đến việc điều chuyển, thu hồi tài sản, cán bộ phụ trách tham mưu lập hồ sơ gửi Phòng Giáo dục và Đào tạo, UBND huyện xem xét, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.
2. Thực hiện điều chuyển tài sản trong các trường hợp sau:
- Từ nơi thừa sang nơi thiếu theo tiêu chuẩn, định mức quy định;
- Mang lại hiệu quả sử dụng cao hơn;
- Cơ quan, đơn vị được giao quản lý, sử dụng tài sản nhà nước nhưng không có nhu cầu sử dụng thường xuyên;
- Tài sản bị thu hồi, tịch thu hoặc xác lập quyền sở hữu của Nhà nước theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;
- Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.
3. Trình tự, thủ tục điều chuyển tài sản nhà nước thực hiện theo Điều 17 Nghị định số 52/2008/NĐ-CP của Chính phủ.
Điều 14. Bán, tiêu huỷ tài sản
Khi phát sinh các trường hợp cần bán, tiêu huỷ tài sản, cán bộ phụ trách tham mưu lập tờ trình gửi Phòng Giáo dục và Đào tạo, UBND huyện xem xét, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.
Điều 15. Trách nhiệm
1. Trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan
Thủ trưởng cơ quan có trách nhiệm tổ chức giao tài sản cho các bộ phận, cá nhân trực tiếp quản lý, đôn đốc các bộ phận tham mưu giúp việc mở sổ sách theo dõi quản lý, khấu hao tài sản, tổ chức triển khai các bộ phận trong cơ quan bảo dưỡng định kỳ, bảo dưỡng thường xuyên tài sản theo đúng quy định của Nhà nước. Khen thưởng kịp thời các cá nhân, bộ phận trong công tác quản lý khai thác sử dụng tài sản đúng mục đích có hiệu quả; phát hiện xử lý kịp thời những cá nhân sử dụng tài sản không đúng mục đích, cố ý làm hư hỏng tài sản công.
2.  Trách nhiệm của kế toán và Văn phòng
a - Hướng dẫn, theo dõi, giám sát việc thực hiện quản lý sử dụng tài sản trang thiết bị của cơ quan.
b - Mở sổ, thẻ theo dõi và tính giá trị hao mòn của tài sản theo đúng quy định của nhà nước. Tổng hợp báo cáo định kỳ hàng năm, báo cáo đột xuất khi cơ quan quản lý cấp trên yêu cầu.
3.Trách nhiệm của các cá nhân
a - Quản lý, khai thác và sử dụng trang thiết bị đúng mục đích, đạt hiệu quả, đề xuất sửa chữa kịp thời tài sản khi có sự cố hỏng hóc xảy ra.
a - Không được tự ý di chuyển tài sản từ phòng này sang phòng khác, không được cho thuê, cho mượn hoặc sử dụng vào mục đích cá nhân.
 
 Chương III
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 16. Tổ chức thực hiện
1. Hiệu trưởng chịu trách nhiệm trước pháp luật về các quyết định của mình trong việc quản lý, sử dụng tài sản nhà nước.
2. Thực hiện các biện pháp tiết kiệm trong việc sử dụng tài sản.
3. Tổ chức thực hiện quy chế, quản lý tài sản, công khai việc sử dụng, mua sắm tài sản trong cơ quan; tạo điều kiện cho các cán bộ, viên chức trong cơ quan được tham gia thực hiện.
4. Đánh giá tình hình triển khai chấp hành Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại cơ quan, tình hình chấp hành công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí của cơ quan.
5. Phát hiện và chấn chỉnh kịp thời các sai phạm, áp dụng các biện pháp xử lý các sai phạm theo đúng thẩm quyền, đồng thời tổ chức rút kinh nghiệm, đánh giá những tồn tại, tìm ra nguyên nhân và đưa ra phương hướng, biện pháp khắc phục nhằm tăng cường công tác quản lý, sử dụng tài sản.
Điều 17. Xử lý vi phạm
Các cán bộ, viên chức được giao trực tiếp quản lý, sử dụng tài sản vi phạm các quy định tại Quy chế này, gây thất thoát, thiệt hại về tài sản nhà nước thì phải bồi thường, tùy theo tính chất và mức độ vi phạm sẽ bị xử lý hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.
Điều 18. Khen thưởng, kỷ luật
          Người có thành tích phát hiện, báo cáo các hành vi xâm phạm hoặc sử dụng lãng phí tài sản, sử dụng tài sản không đúng mục đích, sử dụng tài sản vào mục đích cá nhân, cố ý làm hư hỏng tài sản trang thiết bị của cơ quan được khen thưởng theo chế độ hiện hành.
          Các bộ phận cá nhân được giao trực tiếp quản lý sử dụng tài sản, trang thiết bị vi phạm các quy định của quy chế này và các văn bản pháp luật khác có liên quan, thì tuỳ theo mức độ vi phạm bị xử lý kỷ luật, nếu thiệt hại thì phải bồi thường.
          Công tác quản lý sử dụng tài sản công là một tiêu chí khi xem xét thi đua khen thưởng của các cá nhân được giao quản lý sử dụng tài sản trang thiết bị của cơ quan./
   Nơi nhận:                                                                                              Phổ Thuận, ngày 15 tháng 12 năm 2016                   - Phòng GD &ĐT huyện;                                                                                          HIỆU TRƯỞNG
  - Lưu: VT.                                          
                                               
 
 

Tác giả bài viết: Đặng Đình Thảo

Nguồn tin: THCS PHỎ THUAN

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Tin cùng chuyên mục

Thành viên

Tin mới nhất

Hình ảnh tiêu biểu

  • TAP THE SU PHAM TRUONG
  • Hạ Long
  • slide1_1.jpg
  • slide2_2.jpg
  • LÊ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2017-2018

Lời hay ý đẹp

Đừng phấn đấu để thành công mà hãy phấn đấu để mình có ích.

Hỗ trợ khách hàng